להתראת עו"ד

טופס לטיפול על ידי עו"ד מומחה לבעיות רעש וסביבה שיפנה בהתראה להפסקת המיטרד

מגיש התלונה
התלונה
יוצר/י הרעש:
אם יוצר הרעש הוא בי"ס או פאב - מומלץ לשלוח פניה/ התראה ליוצר הרעש ולממונה (בבתי ספר/מתקני ספורט הממונה הוא ראש העיר, בפאב דירה-הבעלים)
קצת טופסולוגיה- ואנחנו מסיימים!
א. עלויות ודרך העבודה באמצעות עו"ד: ידוע לי כי התשלום בסך 660 ₪ הוא עבור בחינת החומרים על יד משפטן והעברתם לאחר הכנתם לעוה"ד.
ב. עוה"ד ילמד את החומר, יכין ייפוי כוח למזמין השרות, אם החומר מתאים, יכין טיוטת התראה למזמין השרות.
ג. במקביל תשלח העתק ההתראה למקבל הרעש הסובל ואנו ממליצים להדפיס את העתק ההתראה ולהדביק על דלת יוצר הרעש.
ד. אם יוצר הרעש הינו שוכר נכס ויש בעלים לנכס או אם יוצר הרעש הוא מנהל בית ספר ויש לו ראש עיר – מומלץ לשלוח את ההתראה לגורמים אלו בעלות נוספת של 50%
מהכתוב לעיל ובסה"כ - 330 ₪. אם יש יותר ממתלונן אחד, יש להוסיף 330 ₪ עבור כל מתלונן נוסף.
ידוע לי כי עקב יחסי עו"ד לקוח אין שליטה למרכז הסביבתי על עבודת עורך הדין. בכל מקרה אני מבקש כי התכתובת ביני ובין עורך הדין תועבר אליכם.
ידוע לי כי אם החומר יועבר לעורך הדין או אם עורך הדין ילמד את החומר ולאחר התייעצות עם מזמין העבודה לא תישלח ההתראה - לא יוחזר כל תשלום למזמין השרות.
מילוי הטופס מלמד כי אני מסכים לנאמר כאן ולא תהיה לי כל טענה אם אחזור בי מטיפולכם בבעייתי.
המכתב/ים ישלח/ו למתלונן וליוצר המטרד אם יש ליוצר המטרד וואטסאפ או כתובת אי-מייל. אנו ממליצים לסובל מהמטרד להדפיס את מכתבנו ולהדביק אותו על דלת ביתו של יוצר המטרד.
מומלץ לצלם את הדלת עם אפליקציה שנקראת timesta mp cam. ישנה אפשרות למשלוח ההתראה על ידי חברה המומחית למשירות משפטיות בשם מינופים.
החברה מתחייבת לאתר את יוצר המטרד שלוש פעמים ואם לא הצליחה תדביק את ההתראה על דלת מקבל ההתראה. זאת תוך עשרה ימים ובעלות של 120 ש״ח. אם הינכם מעוניינים בנושא צרפו תשלום.
נא לוודא קבלת התלונה אצלנו ע"י קבלת מייל כתשובה. אי קבלת המכתב לא יאפשר לתת לכם שירות ואפילו גם לא קבלה.